The Face of Jesus: Reconstructed

>> 18 February, 2010

Эрдэмтэд Есүс Христийг жинхэнэ төрх ямар байсныг хайх болсоор олон 10 жилийн нүүрийг үзэж байгаа билээ. Энэ удаад ч бас Ерусалет хотын ойролцоогоос олдсон МЭ 1р зуунд буюу Есүсийн амьд байх үед холбогдон хүний яснуудад анализ хийжээ. Антрополийн гавлийн ясны реконструкц хийж гарсан үр дүнгээ түүхийн сурвалжуудтай харьцуулан үзсэн байна. Энэ судалгаа нь Есүсийн жинхэнэ төрхийг мөшгөн судалж буй олон судалгааны багуудын хийсэн бас  нэгэн судалгаа учраас туйлын үнэн гэж зөвшөөрхөд учир дутагдалтай гэдгийг сануулхад илүүдэхгүй буйзаа.

0 comments:

Post a Comment

Picture

Picture

About This Blog

  © Blogger template Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP